Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 75% απο την Ευρωπαϊκή ένωση
( Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο ) και κατά 25% απο το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης Ε.Π "Υγεία- Πρόνοια 2000-2006"